فرم بریف

فرم بریف یک توضیحات چکیده در مورد برند شماست. این فرم به کارشناسان ما کمک می کند که اطلاعلا درستی از برند و اهداف برند بدست آورن. قطعا داشتن فرم بریف می تواند تاثیر در عملکرد و سرعت و همچنین کاهش اتلاف وقت و صحیح و خطا در طراحی پلن و پروپزال ها داشته باشد.

نمونه خصوصیات برند
راهنمای رنگ ها